Home » Over ons

Over ons

Voorwoord
Dierenartspraktijk Stichting MaxiDier is opgericht op 29-01-2016, te Zuidhorn met als doelstelling het verlenen van betaalbare diergeneeskundige hulp aan huisdieren van eigenaren die aantoonbaar leven op of rond het minimum inkomen. Dit in de ruimste zin van het woord. De stichting voorziet hier in een steeds groter wordend maatschappelijk probleem.
Immers veelal zijn die mensen die van een minimum inkomen leven niet in staat om op een goede manier diergeneeskundige hulp voor hun huisdieren te betalen. Dit houdt onnodig leed voor de dieren in, maar daarnaast ook leed voor de mensen zelf: Zij zijn in het algemeen zeer geholpen met een huisdier. Ook kan op deze manier een bijdrage aan het verminderen van het aantal zwerfdieren worden geleverd.

Beleidsplan

Strategie
Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling:

De stichting heeft ten doel:

  1. Het verlenen van betaalbare diergeneeskundige hulp aan eigenaren die op of rond het minimum leven om zo dieren en mensenleed te voorkomen
  2. Een stokpaardje van de stichting is het terugdringen van het kattenoverschot door castratie/sterilisatie en voorlichting;
  3. Het zich in het algemeen inzetten voor het welzijn van dieren
  4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het in stand houden en uitbreiden van een dierenartspraktijk die betaalbaar is voor iedereen maar met name minima
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.
  • De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
  • Indien het bestuur besluit tot ontbinding van de stichting wordt de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. De bestemming zal zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting liggen.

Missie
De missie van de stichting is gelijk aan de doelstelling. Zij zet zich in voor het terug dringen van onnodig dierenleed door gebrek aan betaalbare diergeneeskundige hulp. Dit gaat zij doen door het in eigen beheer aanbieden van diergeneeskundige zorg. Hiertoe zal een beroep gedaan worden op een gezelschapsdierenarts, die hiervoor een vergoeding zal krijgen. Door de kosten zo laag mogelijk te houden (lees het gebruik maken van o.a. vrijwilligers) en door het verkrijgen van giften en donaties , is de stichting in staat dit te doen.
Er bestaat geen ambitie om te concurreren met de bestaande praktijken, er wordt voor een speciale doelgroep gewerkt.

Bestuur
De stichting heeft een bestuur bestaande uit minimaal 3 personen te weten: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, eventueel aangevuld met algemene bestuursleden. Bestuursleden worden niet vergoed voor hun werkzaamheden, hoogstens voor gemaakte reiskosten. Voor de dagelijkse gang van zaken wordt een praktijkmanager aangesteld. Daarnaast is er ruimte voor een aantal vrijwilligers en stagiaires.
Het dagelijks beleid ligt in handen van de praktijkmanager. De functie van de praktijkmanager wordt later uitgebreid beschreven.

Toekomst korte termijn
Er wordt gedacht om van start te gaan met in eerste instantie 1 dagdeel per week hulp te bieden. De bedoeling is om zo snel mogelijk vijf dagdelen beschikbaar te zijn. Zodra de financiën het toelaten zal er gezorgd worden voor uitbreiding.
Niet enkel mensen op of onder het sociaal minimum zijn welkom, ook mensen met een hoger inkomen kunnen beperkt terecht voor betaalbare hulp, zij het voor een hoger tarief dan het minima tarief. Hiermee steunt men de stichting en zijn doelstelling.

Lange termijn
De stichting wil in het noorden van het land een begrip worden op het gebied van betaalbare diergeneeskundige hulp. Hoewel vooral gedoeld wordt op de 3 noordelijke provincies, worden dieren elders vandaan natuurlijk niet uitgesloten van hulp.
In eerste instantie zal gewerkt worden vanuit een gehuurd pand.

Werving van gelden
De stichting krijgt vooralsnog geen subsidie en zal moeten draaien van donaties, giften, legaten en inkomsten uit werkzaamheden.
Donateurs hebben de keuze om een jaarlijkse donatie te doen van minimaal 25 euro of op maandbasis voor minimaal 3,50 euro te steunen.
Via de website en de facebookpagina van de stichting is er de mogelijkheid donateur te worden of om eenmalig een gift te doen via een online donatieknop.
Fondsen worden onder anderen geworven in projectvorm. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de aanschaf van een bloedonderzoekapparaat of overige apparatuur om de onderzoeksmethoden te vergroten en dieren nog beter te kunnen helpen.

Beschikking vermogen van de instelling
De stichting beheert momenteel 1 rekening. Er wordt gestimuleerd om voor de werkzaamheden zoveel mogelijk per pin te betalen.
Zowel de penningmeester als de praktijkmanager zijn bevoegd tot het doen van betalingen. Grotere uitgaven (boven de 500 euro) gaan altijd in overleg met het gehele bestuur. Zowel de penningmeester als de praktijkmanager hebben beschikking over een bankpas en bevoegdheid tot internetbankieren.

Besteding fondsen en vermogen
De stichting heeft ten doel al haar winst in de uitbreiding van haar diensten te steken. Op deze manier wordt het aanbod voor onderzoeksmethodes vergroot en kunnen de dieren nog beter worden geholpen. Een streven is in de toekomst, wanneer mogelijk, een volgende kliniek te openen.

Beloning beleidsbepalers
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. De toekomstige praktijkmanager zal voor haar dagelijkse werkzaamheden wel een salaris ontvangen.

Beschrijving administratieve organisatie
Bestellingen worden gedaan door de praktijkmanager. De penningmeester keurt deze goed. Ook de betaling wordt vervolgens door de praktijkmanager afgehandeld. De penningmeester handelt in samenwerking met de praktijkmanager de BTW-aangifte af.
Betalingen worden zoveel mogelijk elektronisch afgehandeld. De stichting sluit hiervoor een pincontract met de Rabobank.
In het eerste kwartaal van een nieuw boekjaar gaat de financiële administratie van het jaar daarvoor naar de accountant. Zij controleren de administratie, sluiten het boekjaar af en stellen een samenstellingsverklaring op. De administratie van donateurs wordt bijgehouden in een speciaal voor de stichting ontworpen programma. De administratie van de patienten in de praktijk wordt bijgehouden in het programma Animana.

Bel ons! Klik hier

Wil je direct een afspraak maken? Of heb je een andere vraag? Bel ons!

Donaties en giften

Zonder donaties of giften kunnen we niet bestaan. U helpt al met een eenmalige gift of een donatie vanaf € 3,50 per maand. Helpt u mee?

Onze voorwaarden

Hier vind je alles dat je moet weten om in aanmerking te komen voor het mini tarief.